BLOCKCHAIN CHALLENGE

PARTICIPA

CAT
Blockchain Challenge
és una hackató presencial de 24h de durada (non stop) per definir i desenvolupar un sistema basat en tecnologia Blockchain.

OBJECTIUS DE LA COMPETICIÓ

 • Identificar als ciutadans i les activitats econòmiques generadores de residus municipals utilitzant una aplicació mòbil i enregistrar el seu comportament a la cadena de blocs, vers la recollida selectiva, per tal de d’incentivar un bon comportament per part del ciutadà i de cada activitat econòmica que produeix residus municipals .
 • Promoure l’ús de la tecnologia Blockchain i les noves tecnologies a través de la definició i desenvolupament de noves propostes per a un sistema de seguiment, monitoratge i incentivació de la recollida selectiva de residus municipals.
 • Crear un ecosistema d’inspiració i networking entre els experts en tecnologia Blockchain, programadors/es, desenvolupadors/es UX/UI i, així com d’altres perfils amb els quals compartir coneixements i experiències.

CAST
Blockchain Challenge
es una hackatón presencial de 24h de duración (non stop) para definir y desarrollar un sistema basado en tecnología Blockchain.

OBJETIVOS DE LA COMPETICIÓN

 • Identificar a los ciudadanos y las actividades económicas generadoras de residuos municipales utilizando una aplicación móvil y registrar su comportamiento en la cadena de bloques, hacia la recogida selectiva, con la finalidad de incentivar un buen comportamiento por parte del ciudadano y de cada actividad económica que produce residuos municipales.
 • Promover el uso de la tecnología Blockchain y las nuevas tecnologías a través de la definición y desarrollo de nuevas propuestas para un sistema de seguimiento, monitorización e incentivación de la recogida selectiva de residuos municipales. 
 • Crear un ecosistema de inspiración y networking entre los expertos en tecnología Blockchain, programador/es, desarrollador/es UX/UI, así como otros perfiles con los que compartir conocimientos y experiencias.

INSCRIPCIONS | INSCRIPCIONES

CONVOCATÒRIA OBERTA! | ¡CONVOCATORIA ABIERTA!

01.

FORMA EQUIP | FORMA EQUIPO

Horari: del dissabte 30 de novembre a les 11:00h fins al diumenge 1 de desembre a les 11:00h. Després, s’iniciaran les presentacions al jurat.
Grups: de 2 a 4 persones
Perfils: experts en tecnologia Blockchain, desenvolupadors UX/UI i programadors, entre d’altres.

Horario: del sábado 30 de noviembre a las 11:00h hasta el domingo 1 de diciembre a las 11:00h. A continuación, comenzarán las presentaciones al jurado.
Grupos: de 2 a 4 personas
Perfiles: expertos en tecnología Blockchain, desarrolladores UX/UI y programadores, entre otros.

02.

CONSULTA LES/LAS BASES

Llegeix el briefing i les condicions de participació.
Els equips han d’incloure com a mínim un especialista en tecnologia Blockchain, un programador/a o un desenvolupador UX/UI.

Lee el briefing y las condiciones de participación.
Los equipos deben incluir como mínimo un especialista en tecnología Blockchain, un programador/a o un desarrollador /a UX/UI.

Bases cat
Bases cast

03.

INSCRIPCIÓ | INSCRIPCIÓN

INSCRIPCOINS TANCADES

INSCRIPCIONES CERRADAS

04.

REPTE | RETO

Disposar d’un sistema de seguiment i monitoratge per tal que cada ciutadà i cada activitat econòmica que produeix residus municipals pugui conèixer l’impacte directe del seu comportament vers la recollida selectiva.
Tindràs 24 hores per a desenvolupar el projecte!

Disponer de un sistema de seguimento y monitorizaje para que cada ciudadno y cada actividad económica que produce residuos municipales pueda conocer el impacto directo de su comportamiento versus la recogida selectiva.
¡Tendrás 24 horas para desarrollar el proyecto!

05.

PRESENTACIÓ AL JURAT | PRESENTACIÓN AL JURADO

Les presentacions al jurat començaran el diumenge 1 de desembre a partir de les 11:00h.

Las presentaciones al jurado comenzarán el domingo 1 de diciembre a partir de las 11:00h.

06.

PREMIS | PREMIOS

L’anunci dels guanyadors serà: diumenge 1 de desembre després de la presentació i deliberació del jurat.
Primer premi: 4.000€
Segon premi: 2.000€

El anuncio de los ganadores será: domingo 1 de diciembre después de la presentación y deliberación del jurado.
Primer premio: 4.000€
Segundo premio: 2.000€

Si tens algun dubte, posa’t en contacte amb l’Organització a: events@eurecat.org

Si tienes alguna duda, ponte en contacto con la Organización en: events@eurecat.org

ORGANITZADORS | ORGANIZADORES

COL·LABORADORS | COLABORADORES

COL·LABORADORS | COLABORADORES EN LA DIFUSIÓ/N

ON | DÓNDE : ESPAI BITal

CONTACTE | CONTACTO

COORDINACIÓ | COORDINACIÓN

Institutional & Business Events
Eurecat

EMAIL

events@eurecat.org

TWITTER

#blockchainchallenge

ENGLISH VERSION

APPLY NOW!

ENG
The ‘Blockchain Challenge’ is an in-person 24h contest where participants are required to define and develop a system based on blockchain technology to identify citizens and economic activities that produce municipal waste, using a mobile app and recording their behaviour in relation to sorted waste, in order to encourage good behaviour.

HACKATHON GOALS

 • To identify citizens and economic activities that produce municipal waste, using a mobile app and recording their behaviour in relation to sorted waste, in order to encourage good behaviour.
 • To promote the use of blockchain technology and new technologies, by defining and developing new proposals for a system that tracks, monitors and encourages sorted collection of municipal waste.
 • To create an inspirational networking ecosystem with blockchain technology experts, programmers and UI/UX developers, as well as other profiles with whom knowledge and experience can be shared.
 1. FORM A TEAM (from 2 to 4 members)
  When:
  from 30th November at 11:00 am until 1st December at 11:00 am
  Profiles: Blockchain technology experts, UX/UI developers and programmers, among others.
 2. TERMS AND CONDITIONS
  Read the terms and conditions.Llegeix el briefing i les condicions de participació.Teams should include at least a Blockchain technology expert, a programmer or a UX/UI developer.
 3. CHALLENGE
  To make available a transparent and accessible tracking and monitoring system, so that each citizen and economic activity that produces municipal waste may know how to help improve sorted waste rates in their area, taking advantage of the current situation in which user identification systems are being installed, in bin bags, bins and containers installed on public roads.
 4. PRESENTATION TO THE JURY AND PRIZES
  Presentation will start after 11:00h on Sunday 1st December.
  First prize: 4.000€
  Second prize: 2.000€
Terms and Conditions